غلبه بر یک کایفوز شدید با ارتز Halo و عمل جراحی

در این ویدیو شاهد یک فرد با کایفوز بسیار شدید به همراه اسکولیوز هستیم. پروسه درمان را می توانید در ویدیو مشاهده کنید. ترجمه و زیرنویس از iran-op.com نقش Halo در کشیدن جمجمه  به...