ویدیو آشنایی بیشتر با « ارتز و پروتز »

در این ویدیو، رشته ارتز و پروتز یا اعضای مصنوعی با  زبانی ساده و از زبان فعالین این رشته به شما معرفی می شود. ترجمه و زیرنویس از : Iran-op.com